Menu
 • bip

 • „ŚREDNIAKI” dla 4,3 – latków

  ZAŁOŻENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – CZERWIEC 2017r.

  • zdobywanie informacji na temat zwyczajów i wyglądu tradycyjnych strojów dzieci z różnych stron świata;
  • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków;
  • szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras;
  • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
  • poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
  • bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
  • rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
  • poznanie wybranych środków transportu;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem;
  • określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata;
  • rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś i podawanie ich nazw;
  • omówienie zasad bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych, oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce;

           BEZPIECZNIE  PODCZAS  WAKACJI

  • nauka tematycznych piosenek;
  • tematyczne prace plastyczne;
  • ćwiczenia poranne ;
  • ćwiczenia gimnastyczne .

   

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – MAJ 2017r.

  • kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska;
  • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło;
  • poznawanie swojej miejscowości;
  • słuchanie i śpiewanie piosenek;
  • gra na instrumentach perkusyjnych;
  • wyrażanie muzyki ruchem;
  • rozwijanie wrażliwości słuchowej;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;
  • rozpoznawanie zwierząt żyjących na łące i podawanie ich nazw;
  • obserwacje roślin i zwierząt, używanie lupy;
  • podawanie informacji na temat swojej rodziny;
  • wzmacnianie więzów rodzinnych;
  • budzenie uczucia przywiązania do rodziców i szacunku dla nich;
  • określanie stopnia pokrewieństwa między członkami rodziny;
  • interesowanie się pracą, którą wykonują rodzice;
  • tematyczne prace plastyczne;
  • ćwiczenia poranne ;
  • ćwiczenia gimnastyczne zestawy .

   

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – KWIECIEŃ 2017r.

  • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami Świąt Wielkanocnych;
  • wielkanocne warsztaty plastyczne wraz z rodzicami;
  • zapoznanie ze znaczeniem pracy weterynarza;
  • rozpoznawanie zwierząt hodowlanych z wiejskiego podwórka;
  • poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka;
  • nauka segregacji śmieci;
  • udział w akcji sprzątania z okazji „Dnia ziemi”;
  • wyjaśnienie pojęcia teatr, przedstawienie teatralne;
  • uczestniczenie w zabawach naśladowczych;
  • swobodna interpretacja utworów literackich;
  • zabawy z użyciem kukiełek, pacynek;
  • nauka tematycznych piosenek;
  • tematyczne prace plastyczne;
  • ćwiczenia poranne
  • ćwiczenia gimnastyczne .

  ZAŁOŻENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – MARZEC 2017r.

  • poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych;
  • poznanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
  • rozumienie określeń rośliny chronione, zwierzęta chronione;
  • poznanie wybranych zwierząt prehistorycznych;
  • poznanie etapów sadzenia cebuli i pietruszki;
  • rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia;
  • zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi na przedwiośniu;
  • poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółki, bociana, skowronka;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną;
  • poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśniegu, pierwiosnka, krokusa;
  • zachęcanie do obserwacji przyrody;
  • rozwijanie sprawności manualnych;
  • ćwiczenia logopedyczne;
  • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
  • ćwiczenia poranne ;
  • ćwiczenia gimnastyczne .

   

  ZAŁOŻENIA  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI”- LUTY 2017 r.

  • wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu;
  • udział dzieci w dekorowaniu sali ozdobami karnawałowymi;
  • udział w balu karnawałowym zorganizowanym dla wszystkich dzieci w przedszkolu;
  • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
  • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy;
  • dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy ;
  • poznanie pór dnia;
  • poznanie nazw wybranych planet;
  • poznawanie zawodów związanych z kosmosem;
  • gromadzenie literatury , zdjęć, albumów związanych z kosmosem;
  • rozwijanie umiejętności przeliczania;
  • rozwijanie umiejętności manualnych;
  • ćwiczenia poranne ;
  • ćwiczenia gimnastyczne .

  ZAŁOŻENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – STYCZEŃ 2017 r.

  • wzbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą;
  • zwracanie uwagi na prawidłową wymowę i piękno języka polskiego;
  • rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów;
  • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach;
  • segregowanie przedmiotów według określonej cechy;
  • wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku;
  • rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem;
  • rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie;
  • obserwowanie ptaków w karmniku, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych z nich, np. wróbel, gołąb, sikora, wrona;
  • kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym ;określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;
  • czerpanie radości z przygotowywania upominków i wręczania ich bliskim osobom – Dzień Babci i Dziadka;
  • ćwiczenia poranne ;
  • ćwiczenia gimnastyczne .

   

  ZAŁOŻENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” GRUDZIEŃ 2016r.

  • wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych
  • spotkanie z Mikołajem
  • poznawanie zwyczajów mikołajkowych
  • wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia i kulturalnego zachowania przy stole
  • nabieranie wiary we własne umiejętności związane z czynnościami samoobsługowymi
  • określanie zjawisk pogodowych dla późnej jesieni
  • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
  • zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie piękna kolęd
  • spotkanie wigilijne w grupie
  • obserwowanie przyrody zimą i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
  • określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
  • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu w pomieszczeniach , podczas niesprzyjającej pogody- zachęcanie do wspólnych zabaw
  • ćwiczenia poranne
  • ćwiczenia gimnastyczne – zestawy: XI, XII, XIII.

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – LISTOPAD 2016r.

  • dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
  • poznanie zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy;
  • dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
  • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
  • poznanie zwierząt, które zapadają w sen zimowy;
  • zapoznanie z gatunkami ptaków odlatującymi do ciepłych krajów;
  • poznanie znaczenia domowych urządzeń elektrycznych;
  • prawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych;
  • rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o czystość osobistą i określanie, do czego służą;
  • utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk;
  • rozumienie konieczności dbania o higienę;
  • poznawanie nowych technik plastycznych ;
  • tematyczne zabawy ruchowe , wiersze i piosenki;
  • ćwiczenia poranne i ćwiczenia gimnastyczne.

   

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – PAŹDZIERNIK 2016r.

  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku;
  • rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki);
  • rozumienie znaczenia spożywania owoców dla zdrowia;
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku;
  • rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw;
  • zachęcanie do jedzenia surowych warzyw jako źródła witamin;
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru liści i ich opadanie;
  • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych oraz ich owoców;
  • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią;
  • wypowiadanie się na temat swojej rodziny;
  • zauważanie charakterystycznych cech członków rodziny;
  • poznanie zasad dbania o potrzeby zwierząt domowych;
  • wdrażanie do szanowania zwierząt;
  • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów;
  • zabawy ruchowe poranne ;
  • ćwiczenia gimnastyczne.

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

  GRUPA „ŚREDNIAKI” – WRZESIEŃ 2016r.

  • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;
  • dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu;
  • poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).
  • wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie; dbanie o wspólne sprzęty i zabawki;
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych;
  • rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek
  • integracja grupy przedszkolnej jako wspólnoty, doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
  • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;
  • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
  • rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie;
  • poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię;
  • poznanie pracy policjanta – wygląd munduru, narzędzia pracy:
  • zna oznaki jesieni;
  • dobiera ruch do muzyki;
  • orientuje przedmioty w przestrzeni;
  • zabawy ruchowe poranne;
  • ćwiczenia gimnastyczne.

  Projekt edukacyjny realizowany w grupie w listopadzie

  pt.”MÓJ PRZYJACIEL KOT”

  Projekt edukacyjny realizowany w grupie w maju

  pt.”POGODA”.

   

  PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW:

  DZIĘKUJEMY  RODZICOM ARKA  I EMILKI  ZA MATERIAŁY PAPIERNICZE.

  DZIĘKUJEMY MAMIE ZUZI I STASIA  ZA PRZYNIESIONY DO PRZEDSZKOLA STRÓJ KARNAWAŁOWY I MATERIAŁY PAPIERNICZE.

  DZIĘKUJEMY MAMIE LENKI I MAMIE MARTYNKI  ZA POMOC W WYBORZE  I ZAKUPIE MIKOŁAJKOWYCH UPOMINKÓW DLA DZIECI.

  DZIĘKUJEMY MAMIE LENKI ZA ZAKUP UPOMINKÓW NA DZIEŃ DZIECKA.

   

  UCZYMY SIĘ WIERSZYKÓW I PIOSENEK

  PRZEDSZKOLACZEK

  JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK,

  NIE GRYMASZĘ I NIE PŁACZĘ.

  NA BĘBENKU MARSZA GRAM ,

  RAM ,TAM ,TAM ,RAM, TAM , TAM.

   

  MAMY TU ZABAWEK WIELE,

  RAZEM BAWIĆ SIĘ WESELEJ,

  BO KOLEGÓW DOBRYCH MAM,

  RAM, TAM, TAM, RAM, TAM, TAM.

   

  MAMY KLOCKI, KREDKI, FARBY.

  TO SĄ NASZE WSPÓLNE SKARBY.

  BARDZO DOBRZE TUTAJ NAM,

  RAM, TAM, TAM, RAM, TAM, TAM.

   

  KTO JEST BEKSĄ I MAZGAJEM,

  TEN SIĘ DO NAS NIE NADAJE.

  NIECHAJ DOMU SIEDZI SAM,

  RAM, TAM, TAM, RAM, TAM, TAM.

   

  ŚWIATŁA

  CZERWONE ŚWIATŁO  – STÓJ,

  ZIELONE ŚWIATŁO – IDŹ ,

  A ŻÓŁTE ŚWIATŁO – ZAWSZE CZEKAJ

  I  TAK JUŻ MUSI BYĆ.

   

  BOCIEK

  Kle, kle boćku, kle, kle,

  witaj nam bocianie!

  Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje żabki na śniadanie.

  Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje żabki na śniadanie.

   

  Kle, kle, boćku, kle, kle,

  usiądź na stodole!

  Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili, gniazdo w starym kole.

  Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili, gniazdo w starym kole.

   

  Kle, kle, boćku. Kle, kle,

  witamy cię radzi !

  Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz ,wiosnę nam sprowadzasz.

  Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz ,wiosnę nam sprowadzasz.

  EKOLOGICZNA  PIOSENKA

  Dymią kominy wielkich fabryk,

  Płynie brudna woda do rzek.

  Chcemy oddychać powietrzem czystym,

  Czystą wodę mieć.

              Czysta woda zdrowia doda

              -to każde dziecko wie.

              Czysta woda zdrowia doda,

              -tobie, tobie i mnie.

  Smog już pokrywa niebo całe

  Szarym dymem i szarą mgłą.

  W rzekach jest coraz mniej i mniej rybek.

  Kto to widział, kto?

              Czysta woda zdrowia doda

              -to każde dziecko wie.

              Czysta woda zdrowia doda,

              -tobie, tobie i mnie.

  Piosenka „Podajmy sobie ręce”

  1. Chociaż świat dokoła

  dziwny jest i wielki,

  A my tacy mali,

  mali jak kropelki.

  Ref. Podajmy sobie ręce

          w zabawie i w piosence,

          W ogródku przed domem ,

          na łące znajomej.

          Podajmy sobie ręce

          Przez burzę i przez tęczę,

          Pod gwiazdą daleką ,

          Nad rzeczką i rzeką.

  1. Kiedy nagle z bajki

  Zniknie dobra wróżka,

  Kiedy szary smutek

  Wpadnie do fartuszka.

  Ref. Podajmy sobie ręce…….

  1. Choć nas czasem dzielą

  nieprzebyte góry,

  nieskończone drogi,

  zachmurzone chmury.

        Ref. Podajmy sobie ręce…….

   

   Piosenka „Wakacje”

  1. Już słonecznik złocisty

              Twarz obraca za słonkiem,

              A niejeden nochalek

              Przypomina biedronkę.

              Ref. Jak ja kocham wakacje

                      niechaj kwitną akacje,   

                      wiwat letnia przygoda

                      i słoneczko i woda  / 2 razy/.

  1. Morska fala ogromnie

              lubi bawić się w berka,

              moje ślady połknęła

              i na nogi wciąż zerka.

              Ref. Jak ja kocham wakacje…..

  1. Letnie dni są gorące

              lecz chłodniejsze są noce,

              więc nas niebo gwiazdami

              tak okrywa jak kocem.

  Ref. Jak ja kocham wakacje….

         4. Kiedy płynę żaglówką

              po jeziorze z mym tatą ,

             marzę sobie po cichu

            żeby było wciąż lato.

  Ref. Jak ja kocham wakacje…..