Menu
 • bip

 • Rekrutacja

   

         
         
         
         
         
         
         

   

  Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki
  na rok szkolny 2018/2019

  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane
  w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

  Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

  Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

   Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz
  dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

  Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudn ia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

  Wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

        Informacje ogólne

  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),

        oraz

  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
   • dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do przedszkoli:
    1. Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalne

                           2 Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51

                             3.  Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65

                             4.Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8;

                                          Przedszkola pracują w godzinach od 7.00 do 17

   

   

   

  • dzieci 6 letnie (urodzone w 2012 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
   1. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
   2. w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach przy ul. Partyzantów 31
   3. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
   4. w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 453
   5. w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35

   

  Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji jednak wskazane jest, żeby składać wniosek jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka.

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych czynne będą 5 godzin (nie jest wykluczona praca oddziałów przedszkolnych na drugą zmianę).

   

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Łomiankami mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
  • Postępowania rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, do której prowadzony jest nabór.
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

  Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rodzice składają wnioski – od 9 do 23 marca  2018 r.

  W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza określone zostały szczegółowe terminy postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających.

  Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

   

         Kontynuacja edukacji przedszkolnej

  Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 2 do 8 marca 2018 r.

         Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

  Jeżeli liczba kandydatów chętnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równa liczbie miejsc jakimi dysponuje placówka, komisja rekrutacyjna przyjmuje wszystkich kandydatów i na tym kończy się proces rekrutacji.  

   

  I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, większej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe (określone w ustawie Prawo oświatowe):

  1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),

  2) niepełnosprawność kandydata,

  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 70 punktów.

  II etap postępowania rekrutacyjnego:

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (tzw. „kryteriasamorządowe”)

   

  Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  l.p.

  kryterium

  liczba punktów

  dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

  1

  Dochód na członka rodziny

  15

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o dochodzie na członka rodziny

  2

  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

  Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  15

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

  Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  10

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

  Dziecko, którego rodzeństwo będzie  kontynuowało w danym roku szkolnym edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

  Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi, co najmniej 8 godzin

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu

   

  10

  Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

       

   

         
         
   

  W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2018/2019 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

   

  Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

  l.p.

  kryterium

  liczba punktów

  dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

  1

  Dochód na członka rodziny

  15

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o dochodzie na członka rodziny

  2

  Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

  10

  Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

  3

  Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  15

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

   

       
         
         
       
       
       
       

   

  4

  Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki

  10

  Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

  5

  Dziecko, którego rodzeństwo będzie  kontynuowało w danym roku szkolnym edukację w tej samej szkole

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do tej samej szkoły rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym

  6

  Deklarowany czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi 5 godzin

  5

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

   

   

   

   

   

   

  Do potwierdzenia ww. kryteriów stosuje się oświadczenia według wzorów określonych w uchwale Nr XXIV/302/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r.

   

  1. a) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
  2. b) Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ
  3. c) Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
  4. d) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ;
  5. e) Oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkoli – wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ.

  Terminy postępowania rekrutacyjnego

  1) składanie wniosków wraz z załącznikami – od 9 do 23  marca 2018 r.

  2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00

  Kandydat zostanie zakwalifikowany do postępowania rekrutacyjnego, jeżeli spełni wszystkie wymogi formalne, tzn. złoży właściwy wniosek, prawidłowo wypełniony z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

  3)  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do jednego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do 27 kwietnia 2018 r.

  4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 11 maja 2018 r. o godz. 14.00.

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola/szkoły

  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Burmistrza Nr RKA.0050.18.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

  Wzory wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały określone przez Burmistrza Łomianek Zarządzeniem Nr RKA.0050.19.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

  1. a)  W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola samorządowego w Gminie Łomianki– wniosek do pobrania TUTAJ,
  2. b) W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia określono wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Gminie Łomianki– wniosek do pobrania TUTAJ.
  3. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole do której prowadzona jest rekrutacja, z wyjątkiem nowej szkoły.

    

   Wnioski należy składać w przedszkolu/szkole, do której prowadzona jest rekrutacja.